Legea nr 365/2002 privind comertul electronic

Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 121/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 403 din 10 mai 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 365/2002 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002 si a mai fost modificata prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Legea comertului electronic

ARTICOLUL 1


Definitii
in intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:

1.serviciu al societatii informationale - orice serviciu care se efectueaza utilizandu-se mijloace electronice si prezinta urmatoarele caracteristici:
a) este efectuat in considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului in mod obisnuit de catre destinatar;
b) nu este necesar ca ofertantul si destinatarul sa fie fizic prezenti simultan in acelasi loc;
c) este efectuat prin transmiterea informatiei la cererea individuala a destinatarului;
2.mijloace electronice - echipamente electronice si retele de cablu, fibra optica, radio, satelit si altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informatiei;
3.furnizor de servicii - orice persoana fizica sau juridica ce pune la dispozitie unui numar determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societatii informationale;
4.furnizor de servicii stabilit intr-un stat - un furnizor de servicii avand un sediu stabil pe teritoriul unui stat si care desfasoara efectiv o activitate economica utilizand acel sediu stabil pe teritoriul unui stat, pentru o perioada nedeterminata; stabilirea unui furnizor de servicii intr-un stat nu este determinata in mod necesar de locul in care sunt amplasate mijloacele tehnice si tehnologice necesare furnizarii serviciului;
5.domeniu - o zona dintr-un sistem informatic, detinuta ca atare de o persoana fizica sau juridica ori de un grup de persoane fizice sau juridice in scopul prelucrarii, stocarii ori transferului de date;
6.destinatar al serviciului sau destinatar - orice persoana fizica sau juridica ce utilizeaza, in scopuri comerciale, profesionale sau de alta natura, un serviciu al societatii informationale, in special in scopul cautarii de informatii sau al furnizarii accesului la acestea;
7.consumator - orice persoana fizica ce actioneaza in alte scopuri decat cele ale activitatii sale comerciale sau profesionale;
8.comunicare comerciala - orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate; nu constituie prin ele insele comunicari comerciale urmatoarele: informatiile permitand accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, in special pe nume de domeniu sau o adresa de posta electronica, comunicarile legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori marcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un tert independent fata de persoana in cauza, mai ales atunci cand sunt realizate cu titlu gratuit;
9.legislatie coordonata - prevederile in vigoare ale legilor nationale, aplicabile activitatilor ce fac obiectul serviciilor societatii informationale sau furnizorilor de servicii in privinta:
a) conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca furnizorii de servicii in vederea inceperii acestor activitati, precum sunt cele legate de eventualele calificari, autorizatii sau notificari necesare;
b) conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca furnizorii de servicii pentru desfasurarea acestor activitati, precum sunt cele care privesc conduita acestora, calitatea sau continutul serviciilor oferite, inclusiv in materie de publicitate si incheiere a contractelor, sau cele care privesc raspunderea furnizorilor;
10. nu constituie obiect al legislatiei coordonate:
a) cerintele aplicabile bunurilor ca atare si livrarii acestora;
b) cerintele aplicabile serviciilor care nu sunt prestate prin mijloace electronice;
11.instrument de plata electronica - un instrument care permite titularului sau sa efectueze urmatoarele tipuri de operatiuni:
a) transferuri de fonduri, altele decat cele ordonate si executate de catre institutii financiare;
b) retrageri de numerar, precum si incarcarea si descarcarea unui instrument de moneda electronica;
12.instrument de plata cu acces la distanta - instrument de plata electronica prin intermediul caruia titularul sau poate sa isi acceseze fondurile detinute intr-un cont la o institutie financiara si sa autorizeze efectuarea unei plati, utilizand un cod personal de identificare sau un alt mijloc de identificare similar;
13.instrument de moneda electronica - instrument de plata electronica reincarcabil, altul decat instrumentul de plata cu acces la distanta, pe care unitatile de valoare sunt stocate electronic si care permite titularului sau sa efectueze tipurile de operatiuni mentionate la pct. 11;
14.titular - persoana care detine un instrument de plata electronica pe baza unui contract incheiat cu un emitent, in conditiile prevazute de lege;
15.date de identificare - orice informatii care pot permite sau facilita efectuarea tipurilor de operatiuni mentionate la pct. 11, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, numarul de inmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de inregistrare fiscala, codul numeric personal si altele asemenea;
16.activitate profesionala reglementata - activitatea profesionala pentru care accesul sau exercitarea in Romania este conditionata, direct sau indirect, in conformitate cu legislatia romana in vigoare, de detinerea unui document care sa ateste nivelul de formare profesionala.

ARTICOLUL 2


Scop si domeniu de aplicare
(1) Prezenta lege are ca scop stabilirea conditiilor de furnizare a serviciilor societatii informationale, precum si prevederea ca infractiuni a unor fapte savarsite in legatura cu securitatea domeniilor utilizate in comertul electronic, emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si cu utilizarea datelor de identificare in vederea efectuarii de operatiuni financiare, pentru asigurarea unui cadru favorabil liberei circulatii si dezvoltarii in conditii de securitate a acestor servicii.
(2) Nu constituie servicii ale societatii informationale, in sensul prezentei legi, activitatile care nu intrunesc elementele definitiei prevazute la art. 1 pct. 1, in special urmatoarele:
a) oferta de servicii care necesita prezenta fizica a furnizorului si a destinatarului, chiar daca prestarea serviciilor respective implica utilizarea de echipamente electronice;
b) oferta de servicii care presupun manipularea unor bunuri corporale de catre destinatar, chiar daca prestarea serviciilor respective implica utilizarea de echipamente electronice;
c) oferta de bunuri sau servicii care nu este prezentata destinatarului prin transmiterea informatiei la cererea individuala a acestuia si care este destinata receptiei simultane de catre un numar nelimitat de persoane (punct-multipunct);
d) activitati care se efectueaza prin intermediul serviciilor de telefonie vocala, telefax, telex, servicii de radiodifuziune si televiziune, inclusiv serviciile de teletext;
e) serviciile de telefonie vocala, telefax sau telex;
f) schimbul de informatii prin posta electronica sau prin alte mijloace de comunicare individuala echivalente, intre persoane care actioneaza in scopuri straine activitatii lor comerciale sau profesionale;
g) relatia contractuala dintre un angajat si angajatorul sau.
(3) Prezenta lege nu se aplica urmatoarelor activitati:
a) activitatea notarilor publici, in masura in care aceasta presupune o participare directa si specifica la exercitarea prerogativelor autoritatii publice;
b) activitatile de reprezentare juridica in fata organelor de jurisdictie si de urmarire penala;
c) jocurile de noroc cu castiguri in bani, loteriile si pariurile.
(4) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu:
a) dispozitiile legale in materie fiscala;
b) dispozitiile legale care reglementeaza protectia persoanelor in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si cele care reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor;
c) prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, republicata.
(5) in masura in care nu contine dispozitii derogatorii, prezenta lege se completeaza cu dispozitiile legale privind incheierea, validitatea si efectele actelor juridice, cu celelalte prevederi legale care au ca scop protectia consumatorilor si a sanatatii publice.

ARTICOLUL 3


Aplicarea legii romane in cazul serviciilor societatii informationale
(1) Prezenta lege se aplica furnizorilor de servicii stabiliti in Romania si serviciilor oferite de acestia.
(2) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi serviciile societatii informationale sunt supuse:
a) exclusiv prevederilor in vigoare ale legilor romane care fac parte din legislatia coordonata, in cazul in care sunt oferite de furnizori de servicii stabiliti in Romania;
b) exclusiv prevederilor in vigoare ale legilor statului in cauza care fac parte din legislatia coordonata, in cazul in care sunt oferite de furnizori de servicii stabiliti intr-un stat membru al Uniunii Europene.
(3) Libera circulatie a serviciilor societatii informationale oferite de un furnizor stabilit intr-un stat membru al Uniunii Europene nu poate fi restransa in Romania prin aplicarea unor prevederi legale care fac parte din legislatia coordonata.
(4) Alin. (2) si (3) nu se aplica in urmatoarele domenii:
a) dreptul de proprietate intelectuala si dreptul de proprietate industriala;
b) emisiunea de moneda electronica, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
c) publicitatea pentru organisme de investitii colective in valori mobiliare;
d) activitatile de asigurare, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
e) libertatea partilor de a alege legea aplicabila contractului, cand partile au acest drept;
f) obligatii rezultate din contractele incheiate cu consumatorii;
g) cerintele de forma prevazute pentru validitatea actelor juridice prin care se creeaza, se modifica, se sting sau se transmit drepturi reale asupra unor bunuri imobile situate pe teritoriul Romaniei.
(5) Autoritatile publice pot lua masuri derogatorii de la prevederile alin. (3) numai in urmatoarele conditii:
a) masura este necesara pentru motive de ordine publica, desfasurarea instructiei penale, protectia minorilor, lupta impotriva oricarei forme de incitare la ura din ratiune de rasa, sex, religie sau nationalitate, atingeri aduse demnitatii umane, protectia sanatatii publice, apararea si siguranta nationala, protectia consumatorilor, inclusiv a investitorilor;
b) masura vizeaza un serviciu al societatii informationale care aduce atingere uneia dintre valorile enumerate la lit. a) sau prezinta un risc serios si grav la adresa acestor valori;
c) masura este proportionala cu scopul urmarit;
d) sunt respectate procedurile de colaborare, consultare sau informare prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ARTICOLUL 4


Principiile furnizarii serviciilor societatii informationale
(1) Furnizarea de servicii ale societatii informationale de catre persoanele fizice sau juridice nu este supusa niciunei autorizari prealabile si se desfasoara in concordanta cu principiile concurentei libere si loiale, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dispozitiilor legale care impun autorizarea prealabila in vederea desfasurarii unor activitati de catre persoanele fizice sau juridice, daca dispozitiile in cauza nu vizeaza in mod expres si exclusiv serviciile societatii informationale sau furnizorii de servicii, in intelesul prezentei legi.
(3) Furnizarea de servicii ale societatii informationale de catre furnizorii de servicii stabiliti in statele membre ale Uniunii Europene se face, pana la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in conditiile prevazute in Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte.
(4) Furnizarea de servicii ale societatii informationale de catre furnizorii de servicii stabiliti in alte state se face in conditiile acordurilor bilaterale incheiate cu statele respective, la care Romania este parte.

ARTICOLUL 5


Informatii generale
(1) Furnizorul de servicii are obligatia de a pune la dispozitie destinatarilor si autoritatilor publice mijloace care sa permita accesul facil, direct, permanent si gratuit cel putin la urmatoarele informatii:
a) numele sau denumirea furnizorului de servicii;
b) domiciliul sau sediul furnizorului de servicii;
c) numerele de telefon, fax, adresa de posta electronica si orice alte date necesare contactarii furnizorului de servicii in mod direct si efectiv;
d) numarul de inmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, in cazul in care furnizorul de servicii este inscris in registrul comertului sau in alt registru public similar;
e) codul de inregistrare fiscala;
f) datele de identificare ale autoritatii competente, in cazul in care activitatea furnizorului de servicii este supusa unui regim de autorizare;
g) titlul profesional si statul in care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementarilor aplicabile profesiei respective in statul in care furnizorul de servicii este stabilit, precum si a mijloacelor de acces la acestea, in cazul in care furnizorul de servicii desfasoara o activitate profesionala reglementata;
h) tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adaugata, precum si a cuantumului acesteia;
i) includerea sau neincluderea in pret a cheltuielilor de livrare, precum si valoarea acestora, daca este cazul;
j) orice alte informatii pe care furnizorul de servicii este obligat sa le puna la dispozitie destinatarilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) se considera indeplinita in cazul in care furnizorul unui serviciu afiseaza aceste informatii intr-o forma clara, vizibil si permanent, in interiorul paginii de web prin intermediul careia este oferit serviciul respectiv, in conditiile mentionate la alin. (1).

ARTICOLUL 6


Comunicarile comerciale
(1) Efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronica este interzisa, cu exceptia cazului in care destinatarul si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.
(2) Comunicarile comerciale care constituie un serviciu al societatii informationale sau o parte a acestuia, in masura in care sunt permise, trebuie sa respecte cel putin urmatoarele conditii:
a) sa fie clar identificabile ca atare;
b) persoana fizica sau juridica in numele careia sunt facute sa fie clar identificata;
c) ofertele promotionale, precum reducerile, premiile si cadourile, sa fie clar identificabile, iar conditiile care trebuie indeplinite pentru obtinerea lor sa fie usor accesibile si clar prezentate;
d) competitiile si jocurile promotionale sa fie clar identificabile ca atare, iar conditiile de participare sa fie usor accesibile si clar prezentate;
e) orice alte conditii impuse prin dispozitiile legale in vigoare.
(3) Comunicarile comerciale care constituie un serviciu al societatii informationale sau o parte a acestuia, atunci cand acest serviciu este furnizat de un membru al unei profesii reglementate, sunt permise sub conditia respectarii dispozitiilor legale si a reglementarilor aplicabile profesiei respective, care privesc, in special, independenta, demnitatea si onoarea profesiei, secretul profesional si corectitudinea fata de clienti si fata de ceilalti membri ai profesiei.
(4) Furnizorii de servicii ale societatii informationale care efectueaza comunicari comerciale au obligatia de a respecta prevederile alin. (1)-(3).

ARTICOLUL 7


Validitatea, efectele juridice si proba contractelor incheiate prin mijloace electronice
(1) Contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora.
(2) Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice.
(3) Proba incheierii contractelor prin mijloace electronice si a obligatiilor care rezulta din aceste contracte este supusa dispozitiilor dreptului comun in materie de proba si prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

ARTICOLUL 8


Informarea destinatarilor
(1) Furnizorul de servicii este obligat sa puna la dispozitie destinatarului, inainte ca destinatarul sa trimita oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta facute de furnizorul de servicii, cel putin urmatoarele informatii, care trebuie sa fie exprimate in mod clar, neechivoc si intr-un limbaj accesibil:
a) etapele tehnice care trebuie urmate pentru a incheia contractul;
b) daca contractul, odata incheiat, este stocat sau nu de catre furnizorul de servicii si daca este accesibil sau nu;
c) mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispozitie destinatarului pentru identificarea si corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;
d) limba in care se poate incheia contractul;
e) codurile de conduita relevante la care furnizorul de servicii subscrie, precum si informatii despre modul in care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice;
f) orice alte conditii impuse prin dispozitiile legale in vigoare.
(2) Furnizorul de servicii are obligatia sa ofere destinatarului posibilitatea de a utiliza un procedeu tehnic adecvat, eficace si accesibil, care sa permita identificarea si corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, anterior trimiterii ofertei sau acceptarii acesteia.
(3) Furnizorul de servicii poate deroga de la dispozitiile alin. (1) si (2) numai in situatia in care a convenit altfel cu destinatarul, cu conditia ca niciuna dintre parti sa nu aiba calitatea de consumator.
(4) Clauzele si conditiile generale ale contractului propus trebuie puse la dispozitie destinatarului intr-un mod care sa ii permita acestuia sa le stocheze si sa le reproduca.
(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica in privinta contractelor incheiate exclusiv prin posta electronica sau prin alte mijloace de comunicare individuala echivalente.

ARTICOLUL 9


incheierea contractului prin mijloace electronice
(1) Daca partile nu au convenit altfel, contractul se considera incheiat in momentul in care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunostinta ofertantului.
(2) Contractul care, prin natura sa ori la cererea beneficiarului, impune o executare imediata a prestatiei caracteristice se considera incheiat in momentul in care debitorul acesteia a inceput executarea, in afara de cazul in care ofertantul a cerut ca in prealabil sa i se comunice acceptarea. in acest ultim caz se aplica prevederile alin. (1).
(3) in cazul in care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta facute de furnizorul de servicii, furnizorul de servicii are obligatia de a confirma primirea ofertei sau, dupa caz, a acceptarii acesteia, in unul dintre urmatoarele moduri:
a) trimiterea unei dovezi de primire prin posta electronica sau printr-un alt mijloc de comunicare individuala echivalent, la adresa indicata de catre destinatar, fara intarziere;
b) confirmarea primirii ofertei sau a acceptarii ofertei, printr-un mijloc echivalent celui utilizat pentru trimiterea ofertei sau a acceptarii ofertei, de indata ce oferta sau acceptarea a fost primita de furnizorul de servicii, cu conditia ca aceasta confirmare sa poata fi stocata si reprodusa de catre destinatar.
(4) Oferta sau acceptarea ofertei, precum si confirmarea primirii ofertei sau a acceptarii ofertei, efectuate in unul dintre modurile prevazute la alin. (3), se considera primite atunci cand partile carora le sunt adresate pot sa le acceseze.
(5) Prevederile alin. (3) nu se aplica in privinta contractelor incheiate exclusiv prin posta electronica sau prin alte mijloace de comunicare individuala echivalente.

ARTICOLUL 10


Conditii privind pastrarea sau prezentarea informatiei
(1) Acolo unde legea impune ca informatia sa fie prezentata sau pastrata in forma sa originala, aceasta cerinta este indeplinita daca sunt intrunite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) exista garantia integritatii informatiei, asigurata prin respectarea standardelor nationale in domeniu, din momentul in care a fost generata;
b) mesajul este semnat utilizandu-se semnatura electronica extinsa a emitentului;
c) informatia poate fi imediat furnizata si prezentata la cerere.
(2) Destinatarul comerciant actioneaza pe riscul propriu, daca a stiut sau ar fi trebuit sa stie, in concordanta cu practicile comerciale curente sau ca urmare a folosirii procedurilor convenite expres cu emitentul, ca informatia continuta intr-un mesaj electronic a fost alterata in timpul transmiterii sau prelucrarii sale.

ARTICOLUL 11


Principii generale
(1) Furnizorii de servicii sunt supusi dispozitiilor legale referitoare la raspunderea civila, penala si contraventionala, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
(2) Furnizorii de servicii raspund pentru informatia furnizata de ei insisi sau pe seama lor.
(3) Furnizorii de servicii nu raspund pentru informatia transmisa, stocata sau la care faciliteaza accesul, in conditiile prevazute la art. 12-15.

ARTICOLUL 12


Intermedierea prin simpla transmitere
(1) Daca un serviciu al societatii informationale consta in transmiterea intr-o retea de comunicatii a informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv sau in asigurarea accesului la o retea de comunicatii, furnizorul acelui serviciu nu raspunde pentru informatia transmisa daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) transmiterea nu a fost initiata de furnizorul de servicii;
b) alegerea persoanei care receptioneaza informatia transmisa nu a apartinut furnizorului de servicii;
c) continutul informatiei transmise nu a fost influentat in niciun fel de catre furnizorul de servicii, in sensul ca nu i se poate atribui nici selectia si nicio eventuala modificare a acestei informatii.
(2) Transmiterea informatiei si asigurarea accesului, mentionate la alin. (1), includ si stocarea automata, intermediara si temporara a informatiei transmise, in masura in care aceasta operatie are loc exclusiv in scopul ca informatia respectiva sa tranziteze reteaua de comunicatii si cu conditia ca informatia sa nu fie stocata pentru o perioada care depaseste in mod nejustificat durata necesara transmiterii ei.

ARTICOLUL 13


Stocarea temporara a informatiei, stocarea-caching
Daca un serviciu al societatii informationale consta in transmiterea intr-o retea de comunicatii a informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu raspunde pentru stocarea automata, intermediara si temporara a informatiei transmise, in masura in care aceasta operatie are loc exclusiv in scopul de a face mai eficienta transmiterea informatiei catre alti destinatari, la cererea acestora, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) furnizorul de servicii nu aduce modificari informatiei transmise;
b) furnizorul de servicii indeplineste conditiile legale privind accesul la informatia respectiva;
c) furnizorul de servicii respecta regulile sau uzantele referitoare la actualizarea informatiei, astfel cum acestea sunt larg recunoscute si aplicate in industrie;
d) furnizorul de servicii nu impiedica utilizarea legala de catre orice persoana a tehnologiilor larg recunoscute si aplicate in industrie, in vederea obtinerii de date despre natura sau utilizarea informatiei;
e) furnizorul de servicii actioneaza rapid in vederea eliminarii informatiei pe care a stocat-o sau in vederea blocarii accesului la aceasta, din momentul in care a cunoscut efectiv faptul ca informatia transmisa initial a fost eliminata din reteaua de comunicatii ori ca accesul la ea a fost blocat sau faptul ca eliminarea ori blocarea accesului a avut loc prin efectul deciziei unei autoritati publice.

ARTICOLUL 14


Stocarea permanenta a informatiei, stocarea-hosting
(1) Daca un serviciu al societatii informationale consta in stocarea informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu raspunde pentru informatia stocata la cererea unui destinatar, daca este indeplinita oricare dintre urmatoarele conditii:
a) furnizorul de servicii nu are cunostinta despre faptul ca activitatea sau informatia stocata este nelegala si, in ceea ce priveste actiunile in daune, nu are cunostinta despre fapte sau circumstante din care sa rezulte ca activitatea sau informatia in cauza ar putea vatama drepturile unui tert;
b) avand cunostinta despre faptul ca activitatea sau informatia respectiva este nelegala ori despre fapte sau circumstante din care sa rezulte ca activitatea ori informatia in cauza ar putea vatama drepturile unui tert, furnizorul de servicii actioneaza rapid in vederea eliminarii sau a blocarii accesului la aceasta.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care destinatarul actioneaza sub autoritatea sau controlul furnizorului de servicii.
(3) Prevederile acestui articol nu vor afecta posibilitatea autoritatii judiciare sau administrative de a cere furnizorului de servicii sa inceteze ori sa previna violarea datelor si, de asemenea, nu pot sa afecteze posibilitatea stabilirii unor proceduri guvernamentale de limitare sau intrerupere a accesului la informatii.

ARTICOLUL 15


Instrumente de cautare a informatiilor si legaturi cu alte pagini de web
(1) Furnizorul unui serviciu al societatii informationale care faciliteaza accesul la informatia furnizata de alti furnizori de servicii sau de destinatarii serviciilor oferite de alti furnizori, prin punerea la dispozitie destinatarilor serviciului sau a unor instrumente de cautare a informatiilor sau a unor legaturi cu alte pagini de web, nu raspunde pentru informatia in cauza, daca este indeplinita oricare dintre urmatoarele conditii:
a) furnizorul nu are cunostinta despre faptul ca activitatea sau informatia la care faciliteaza accesul este nelegala si, in ceea ce priveste actiunile in daune, nu are cunostinta despre fapte sau circumstante din care sa rezulte ca activitatea ori informatia in cauza ar putea prejudicia drepturile unui tert;
b) avand cunostinta despre faptul ca activitatea sau informatia respectiva este nelegala ori despre fapte sau circumstante din care sa rezulte ca activitatea sau informatia in cauza ar putea vatama drepturile unui tert, furnizorul actioneaza rapid in vederea eliminarii posibilitatii de acces oferite sau a blocarii utilizarii acesteia.
(2) Furnizorul de servicii raspunde pentru informatia in cauza atunci cand caracterul nelegal al acesteia a fost constatat printr-o decizie a unei autoritati publice.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care destinatarul actioneaza din ordinul sau sub comanda furnizorului de servicii.

ARTICOLUL 16


Obligatiile furnizorilor de servicii
(1) Furnizorii de servicii sunt obligati sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor lor sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de acestia.
(2) Furnizorii de servicii sunt obligati sa comunice de indata autoritatilor prevazute la alin. (1), la cererea acestora, informatii care sa permita identificarea destinatarilor serviciilor lor, cu care acesti furnizori au incheiat contracte privind stocarea permanenta a informatiei.
(3) Furnizorii de servicii sunt obligati sa intrerupa, temporar sau permanent, transmiterea intr-o retea de comunicatii ori stocarea informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, in special prin eliminarea informatiei sau blocarea accesului la aceasta, accesul la o retea de comunicatii ori prestarea oricarui alt serviciu al societatii informationale, daca aceste masuri au fost dispuse de autoritatea publica definita la art. 17 alin. (2); aceasta autoritate publica poate actiona din oficiu sau ca urmare a plangerii ori sesizarii unei persoane interesate.
(4) Plangerea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta de catre orice persoana care se considera prejudiciata prin continutul informatiei in cauza. Plangerea sau sesizarea se intocmeste in forma scrisa, cu aratarea motivelor pe care se intemeiaza, si va fi in mod obligatoriu datata si semnata. Plangerea nu poate fi inaintata daca o cerere in justitie, avand acelasi obiect si aceleasi parti, a fost anterior introdusa.
(5) Decizia autoritatii trebuie motivata si se comunica partilor interesate in termen de 30 de zile de la data primirii plangerii sau a sesizarii ori, daca autoritatea a actionat din oficiu, in termen de 15 zile de la data la care a fost emisa.
(6) impotriva unei decizii luate potrivit prevederilor alin. (3) persoana interesata poate formula contestatie in termen de 15 zile de la comunicare, sub sanctiunea decaderii, la instanta de contencios administrativ competenta. Cererea se judeca de urgenta, cu citarea partilor. Sentinta este definitiva.

ARTICOLUL 17


Autoritati competente
(1) Autoritatea de reglementare in comunicatii si tehnologia informatiei, denumita in continuare Autoritatea, este competenta sa supravegheze si sa controleze respectarea de catre furnizorii de servicii a prevederilor prezentei legi si a normelor metodologice de aplicare a acesteia, sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute la art. 22.
(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), prin autoritati publice, in sensul art. 3 alin. (5), art. 5,art. 13,art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (3), art. 23 alin. (2) si art. 29 alin. (1), se intelege acele autoritati ale administratiei publice sau, acolo unde este cazul, instante de judecata, a caror competenta in materia respectiva este stabilita prin dispozitiile legale in vigoare, aplicabile in fiecare caz.
(3) Autoritatea poate solicita furnizorilor de servicii orice informatii necesare in vederea exercitarii atributiilor sale, mentionand baza legala si scopul solicitarii, si poate stabili termene pana la care aceste informatii sa ii fie furnizate, sub sanctiunea prevazuta de prezenta lege.
(4) in vederea descoperirii si investigarii incalcarilor prevederilor prezentei legi si ale normelor sale de aplicare, Autoritatea actioneaza prin personalul de control imputernicit in acest scop.
(5) in exercitarea atributiilor de investigare personalul de control imputernicit in acest scop al Autoritatii sau al persoanei juridice prevazute la alin. (12) poate solicita furnizorilor de servicii informatiile care ii sunt necesare, mentionand baza legala si scopul solicitarii, si poate stabili termene pana la care aceste informatii sa ii fie furnizate, sub sanctiunea prevazuta de prezenta lege.
(6) Autoritatea dispune efectuarea de investigatii, in conditiile prezentei legi, din oficiu sau la primirea unei plangeri ori sesizari din partea oricarei persoane.
(7) Personalul de control imputernicit in acest scop al Autoritatii sau al persoanei juridice prevazute la alin. (12) poate sa solicite declaratii sau orice documente necesare pentru indeplinirea misiunii, sa sigileze, sa ridice orice registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente, eliberand persoanei supuse investigatiei copii de pe originale, ori sa obtina copii, lasandu-i acesteia originalele; de asemenea, este autorizat sa faca inspectii inopinate, al caror rezultat va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare, si sa primeasca, la convocare sau la fata locului, informatii si justificari.
(8) Organele administratiei publice centrale si locale, precum si oricare alte institutii si autoritati publice sunt obligate sa permita personalului de control imputernicit in acest scop al Autoritatii sau, dupa caz, al persoanei juridice prevazute la alin. (12) accesul la documentele, datele si informatiile detinute de acestea, in masura in care sunt necesare indeplinirii misiunii legale a Autoritatii, fara a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date si informatii.
(9) Personalul de control imputernicit in acest scop, primind acces la documentele, datele si informatiile mentionate la alin. (8), este tinut la observarea stricta a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu, atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.
(10) Autoritatea sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale.
(11) Autoritatea informeaza furnizorii de servicii, destinatarii, statele menbre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana cu privire la toate aspectele legate de aplicarea prevederilor prezentei legi si coopereaza cu autoritatile competente din alte state in vederea exercitarii eficiente a supravegherii si controlului asupra activitatii furnizorilor de servicii.
(12) Autoritatea poate delega exercitarea atributiilor prevazute in prezentul articol unei alte persoane juridice de drept public, cu atributii de supraveghere si control in domeniul telecomunicatiilor.
(13) Pentru scopurile aplicarii prezentei legi, pana la infiintarea Autoritatii atributiile acesteia sunt indeplinite de Ministerul Comunicatiior si Tehnologiei Informatiei.

ARTICOLUL 18


Coduri de conduita
(1) Asociatiile si organizatiile neguvernamentale cu caracter profesional ori comercial sau cele constituite in scopul protectiei consumatorilor, a minorilor ori a persoanelor cu handicap isi pot elabora propriile coduri de conduita sau coduri comune cu Autoritatea si Ministerul Justitiei, in vederea aplicarii corespunzatoare a prevederilor prezentei legi.
(2) Autoritatea si Ministerul Justitiei vor urmari includerea in codurile de conduita prevazute la alin. (1) in special a unor prevederi referitoare la:
a) solutionarea litigiilor pe cale extrajudiciara;
b) intreruperea, temporara sau permanenta, a transmiterii intr-o retea de comunicatii sau a stocarii informatiei furnizate de un destinatar al serviciului, in special prin eliminarea informatiei ori blocarea accesului la aceasta, a accesului la o retea de comunicatii sau a prestarii oricarui alt serviciu al societatii informationale;
c) protectia destinatarilor cu privire la efectuarea comunicarilor comerciale;
d) protectia minorilor si a demnitatii umane.
(3) Autoritatea si Ministerul Justitiei sustin:
a) traducerea codurilor de conduita in limbi de circulatie internationala;
b) facilitarea accesului la codurile de conduita prin mijloace electronice;
c) popularizarea codurilor de conduita la nivel national si transmiterea acestora, precum si a evaluarilor privind aplicarea si impactul lor practic catre statele membre ale Uniunii Europene si catre Comisia Europeana.

ARTICOLUL 19


Actiuni in justitie
(1) Persoanele care au calitate procesuala activa, potrivit prevederilor alin. (2), pot solicita instantei obligarea paratului la incetarea oricarei actiuni sau abtineri contrare prevederilor prezentei legi, interzicerea reluarii ei in viitor si obligarea paratului la despagubiri pentru prejudiciul suferit.
(2) Au calitate procesuala activa pentru introducerea actiunii prevazute la alin. (1):
a) persoanele fizice si juridice ce se pretind titulare ale unui drept subiectiv prevazut de prezenta lege sau ale unui interes care nu se poate realiza decat pe calea justitiei;
b) asociatiile si organizatiile neguvernamentale prevazute la art. 18 alin. (1);
c) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si Oficiul pentru protectia consumatorilor al municipiului Bucuresti;
d) entitatile constituite in scopul protectiei consumatorilor in statele membre ale Uniunii Europene, in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Actiunea prevazuta la alin. (1) se prescrie in termen de un an de la data actiunii sau a abtinerii care a justificat introducerea ei.
(4) Persoanele care au calitate procesuala activa, potrivit prevederilor alin. (2), pot solicita instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, incetarea oricarei actiuni sau abtineri contrare prevederilor prezentei legi, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

ARTICOLUL 20


Solutionarea litigiilor pe cale extrajudiciara
(1) Furnizorii de servicii si destinatarii pot supune litigiile nascute intre ei arbitrajului, in conditiile prevazute de lege, precum si celorlalte cai extrajudiciare de solutionare a litigiilor, prevazute de codurile de conduita elaborate potrivit art. 18.
(2) Utilizarea mijloacelor electronice in cadrul solutionarii litigiilor pe cale extrajudiciara este posibila in conditiile prevazute de lege.

ARTICOLUL 21


Nulitatea relativa a contractelor privind servicii ale societatii informationale
Orice contract privind furnizarea de servicii ale societatii informationale este anulabil la cererea destinatarului, daca a fost incheiat cu un furnizor de servicii care:
a) nu a pus la dispozitie destinatarului, in conditiile prevazute de lege, informatiile prevazute la art. 5 lit. a)-i), ori nu a furnizat toate aceste informatii, sau a furnizat informatii inexacte;
b) nu a pus la dispozitie destinatarului, in conditiile prevazute de lege, informatiile mentionate la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu a furnizat toate aceste informatii, sau a furnizat informatii inexacte, daca nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);
c) a incalcat obligatia prevazuta la art. 8 alin. (2), daca nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);
d) a incalcat obligatia prevazuta la art. 8 alin. (4).

ARTICOLUL 22


Contraventii
Constituie contraventie, daca nu este savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 50.000 lei fapta furnizorului de servicii care:
a) efectueaza comunicari comerciale incalcand conditiile stabilite la art. 6 alin. (1) si alin. (2) lit. a)-d);
b) nu pune la dispozitie destinatarilor si autoritatilor publice, in conditiile prevazute de lege, informatiile prevazute la art. 5 lit. a)-i), ori nu furnizeaza toate aceste informatii, sau furnizeaza informatii inexacte;
c) nu pune la dispozitie destinatarului, in conditiile prevazute de lege, informatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu furnizeaza toate aceste informatii, sau furnizeaza informatii inexacte, daca nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);
d) incalca obligatia prevazuta la art. 8 alin. (2), daca nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);
e) incalca obligatia prevazuta la art. 8 alin. (4);
f) incalca obligatia prevazuta la art. 9 alin. (3);
g) incalca obligatiile prevazute la art. 16 alin. (1)-(3);
h) nu furnizeaza informatiile solicitate potrivit art. 17 alin. (3) sau (5), ori nu furnizeaza toate aceste informatii, sau furnizeaza informatii inexacte.

ARTICOLUL 23


Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
(1) Constatarea contraventiei prevazute la art. 22 lit. a) si aplicarea sanctiunii corespunzatoare se fac, la sesizarea oricarei persoane sau din oficiu, de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii de reglementare in comunicatii si tehnologia informatiei sau ai autoritatii de supraveghere prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 22 lit. b)-h) se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii sau ai celorlalte autoritati publice competente, la sesizarea oricarei persoane sau din oficiu.
(3) Constatarea contraventiilor se poate face, in toate cazurile, si de catre ofiterii sau subofiterii de politie.
(4) Contraventiilor prevazute la art. 22 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 24


Falsificarea instrumentelor de plata electronica
(1) Falsificarea unui instrument de plata electronica se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in circulatie, in orice mod, a instrumentelor de plata electronica falsificate sau detinerea lor in vederea punerii in circulatie.
(3) Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) sunt savarsite de o persoana care, in virtutea atributiilor sale de serviciu:
a) realizeaza operatii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plata electronica ori efectuarii tipurilor de operatiuni prevazute la art. 1 pct. 11; sau
b) are acces la mecanismele de securitate implicate in emiterea sau utilizarea instrumentelor de plata electronica; sau
c) are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate implicate in efectuarea tipurilor de operatiuni prevazute la art. 1 pct. 11.
(4) Tentativa se pedepseste.

ARTICOLUL 25


Detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica
Fabricarea ori detinerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata electronica se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

ARTICOLUL 26


Falsul in declaratii in vederea emiterii sau utilizarii instrumentelor de plata electronica
Declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unei institutii bancare, de credit sau financiare ori oricarei alte persoane juridice autorizate in conditiile legii sa emita instrumente de plata electronica sau sa accepte tipurile de operatiuni prevazute la art. 1 pct. 11, in vederea emiterii sau utilizarii unui instrument de plata electronica, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru emiterea sau utilizarea acelui instrument, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

ARTICOLUL 27


Efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos
(1) Efectuarea uneia dintre operatiunile prevazute la art. 1 pct. 11, prin utilizarea unui instrument de plata electronica, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, fara consimtamantul titularului instrumentului respectiv, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 12 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza efectuarea uneia dintre operatiunile prevazute la art. 1 pct. 11, prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.
(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza transmiterea neautorizata catre alta persoana a oricaror date de identificare, in vederea efectuarii uneia dintre operatiunile prevazute la art. 1 pct. 11.
(4) Pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, daca faptele prevazute la alin. (1)-(3) sunt savarsite de o persoana care, in virtutea atributiilor sale de serviciu:
a) realizeaza operatii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plata electronica ori efectuarii tipurilor de operatiuni prevazute la art. 1 pct. 11; sau
b) are acces la mecanismele de securitate implicate in emiterea sau utilizarea instrumentelor de plata electronica; sau
c) are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate implicate in efectuarea tipurilor de operatiuni prevazute la art. 1 pct. 11.
(5) Tentativa se pedepseste.

ARTICOLUL 28


Acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos
(1) Acceptarea uneia dintre operatiunile prevazute la art. 1 pct. 11, cunoscand ca este efectuata prin folosirea unui instrument de plata electronica falsificat sau utilizat fara consimtamantul titularului sau, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 12 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza acceptarea uneia dintre operatiunile prevazute la art. 1 pct. 11, cunoscand ca este efectuata prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.
(3) Tentativa se pedepseste.

ARTICOLUL 29


Constatarea si judecarea infractiunilor
(1) Infractiunile prevazute in prezenta lege se constata de catre autoritatile publice competente, care inainteaza actul de constatare la organul local de urmarire penala.
(2) Infractiunile prevazute la art. 24 si 25 se judeca, in prima instanta, de catre tribunal.
(3) Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedura penala.

ARTICOLUL 30


Sarcina probei in cazul litigiilor privind furnizarea de servicii ale societatii informationale
In cazul oricarui litigiu privind furnizarea unui serviciu al societatii informationale, declansat intre furnizorul serviciului respectiv si un destinatar al acestui serviciu, sarcina probei indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 5, 6, 8 si 9 revine furnizorului de servicii daca destinatarul are calitatea de consumator.

ARTICOLUL 31


Abrogarea unor dispozitii contrare
Litera f) a articolului 6 din Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 51/2003, se abroga.

ARTICOLUL 32


Intrarea in vigoare si aplicarea legii
(1) in termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se pune in aplicare la 3 luni de la data intrarii in vigoare.

Prezenta lege transpune Directiva 2000/31/CE referitoare la anumite aspecte juridice privind serviciile societătii informationale, în special comertul electronic în piata internă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 178/2000.


Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii

CAPITOLUL I
Obiect, definiţii şi domeniu de aplicare

ARTICOLUL 1
Obiect
Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor
încheiate cu profesioniştii, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună
funcţionare a pieţei.

ARTICOLUL 2
Definiţii
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele expresii şi termeni se definesc după cum
urmează:
1. consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum
sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. profesionist - orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul
activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură cu contractele
care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi orice persoană care acţionează în
acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;
3. produs - orice bun corporal mobil, cu excepţia bunurilor vândute prin executare silită sau
valorificate ca urmare a aplicării prevederilor legale; apa, gazele naturale, energia electrică şi energia
termică sunt considerate "produse" atunci când acestea sunt puse în vânzare în volum limitat sau în
cantitate fixă;
4. produse realizate conform specificaţiilor clientului - orice produse care nu sunt prefabricate,
realizate pe baza opţiunilor individuale sau a deciziei clientului;
5. contract de vânzare - orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să
transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se
angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât
şi servicii;
6. contract de prestări de servicii - orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul
căruia profesionistul prestează sau se angajează să presteze un serviciu consumatorului, iar acesta
plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestuia;
7. contract la distanţă - orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem
de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a
profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de
comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
8. contract în afara spaţiilor comerciale - orice contract dintre un profesionist şi un consumator, întruna
din următoarele situaţii:
a) încheiat în prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, într-un loc care nu este
spaţiul comercial al profesionistului;
b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleaşi circumstanţe ca cele
menţionate la lit. a);
c) încheiat în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la
distanţă, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu
este spaţiul comercial al profesionistului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a consumatorului;
d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova şi
a vinde consumatorului produse sau servicii;
9. spaţiu comercial - orice unitate care îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
a) unitate imobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea în
permanenţă;
b) unitate mobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea în mod
obişnuit;
10. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze
informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o
perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea neschimbată a
informaţiilor stocate;
11. conţinut digital - acele date care sunt produse şi livrate în formă digitală;
12. serviciu financiar - orice serviciu cu caracter bancar, de creditare, asigurări, pensii private, de
investiţii sau plăţi;
13. licitaţie - metoda de vânzare prin care profesionistul oferă produse sau servicii consumatorilor,
care participă sau au posibilitatea de a participa în persoană la licitaţie, prin intermediul unei proceduri
de licitare transparentă, concurenţială, condusă de un adjudecător şi în care ofertantul câştigător este
obligat să achiziţioneze produsele sau serviciile;
14. garanţie comercială - orice angajament din partea profesionistului sau a unui producător
(denumit în continuare garantul) faţă de consumator, în plus faţă de obligaţiile legale prevăzute la art.
5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la garanţia legală de conformitate, de a rambursa
preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine produsele în orice mod, în cazul în care acestea
nu corespund specificaţiilor sau oricărei altei cerinţe din declaraţia privind garanţia sau din publicitatea
relevantă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, cerinţă care nu este legată de
conformitate;
15. contract auxiliar - un contract prin care consumatorul obţine produsele sau serviciile care fac
obiectul unui contract la distanţă sau al unui contract în afara spaţiilor comerciale, iar aceste produse
sau servicii sunt livrate, respectiv prestate de profesionist sau de o parte terţă, pe baza unui acord
între partea terţă respectivă şi profesionist.

ARTICOLUL 3
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică oricărui contract încheiat între un profesionist şi un
consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice,
precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului. Ea se
aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice,
inclusiv de către furnizorii publici, în măsura în care aceste utilităţi sunt furnizate pe bază contractuală.
(2) În cazul în care vreo dispoziţie a prezentei ordonanţe de urgenţă intră în contradicţie cu o
dispoziţie a unui alt act din legislaţia naţională ce transpune un act al Uniunii Europene care
reglementează sectoare specifice, dispoziţiile acestuia din urmă prevalează şi se aplică sectoarelor
specifice în cauză.
(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică următoarelor contracte:
a) de prestare a unor servicii sociale, printre care cele de cazare socială, de îngrijire a copiilor şi de
susţinere a familiilor şi a persoanelor aflate permanent sau temporar în nevoie, inclusiv cele de
îngrijire pe termen lung;
b) având ca obiect serviciile de sănătate furnizate pacienţilor de către cadrele medicale pentru
evaluarea, menţinerea sau refacerea stării lor de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea şi
furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale, indiferent dacă acestea sunt sau nu furnizate în
cadrul unor unităţi medicale;
c) având ca obiect jocurile de noroc care implică mizarea pe un pot cu valoare pecuniară în jocuri de
noroc, inclusiv loterii, jocuri de cazinou şi tranzacţii de tipul pariurilor;
d) referitoare la servicii financiare;
e) pentru crearea, dobândirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun
imobil;
f) având ca obiect construirea unor clădiri noi, transformarea substanţială a unor clădiri existente şi
închirierea de locuinţe în scopuri rezidenţiale;
g) care intră sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare
a pachetelor de servicii turistice, republicată;
h) care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia
consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o
perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind
dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a
contractelor de schimb;
i) având ca obiect furnizarea alimentelor, băuturilor sau a altor bunuri destinate consumului casnic,
livrate fizic de un profesionist care se deplasează frecvent şi periodic la locuinţa, reşedinţa sau locul
de muncă al consumatorului;
j) de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu excepţia art. 8 alin. (2) şi a art. 19 şi 22 din
prezenta ordonanţă de urgenţă;
k) încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;
l) încheiate cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice prin telefoane publice cu plată, pentru
utilizarea acestora, sau încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice, care presupune executarea
unei singure prestaţii, realizată simultan încheierii contractului şi nemijlocit prin intermediul telefonului,
internetului sau faxului, ca urmare a solicitării consumatorului.
(4) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale în
care plata ce trebuie efectuată de către consumator este mai mică decât echivalentul în lei a 10 euro
la cursul de zi al Băncii Naţionale a României, cu excepţia art. 9-16 şi a art. 18-24 care se aplică şi
acestor contracte. În cazul contractelor de prestări servicii valoarea contractului este stabilită prin
înmulţirea valorii lunare a serviciului cu durata contractului.
(5) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu împiedică oferirea de către profesionist a unor condiţii
contractuale mai avantajoase pentru consumator.

CAPITOLUL II
Informaţii destinate consumatorilor pentru alte contracte decât contractele la distanţă sau contractele
în afara spaţiilor comerciale

ARTICOLUL 4
Cerinţe în materie de informare pentru alte contracte decât contractele în afara spaţiilor comerciale şi
contractele la distanţă
(1) Înainte ca un contract, altul decât un contract la distanţă sau un contract în afara spaţiilor
comerciale, sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului,
profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod vizibil, lizibil şi uşor
de înţeles, în cazul în care respectivele informaţii nu reies în mod evident din context:
a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare,
precum şi produsele sau serviciile în cauză;
b) identitatea profesionistului, incluzând denumirea sa, adresa poştală la care profesionistul este
stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă
electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid
legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală
şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;
c) preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu
poate fi calculat în avans în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea
de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele
poştale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod rezonabil, menţionarea
faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator;
d) după caz, modalităţile de plată, livrare şi executare, data până la care profesionistul se angajează
să livreze produsele sau să presteze serviciile şi politica profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor;
e) în plus faţă de o menţiune a existenţei unei garanţii legale de conformitate pentru produse,
existenţa şi condiţiile privind serviciile postvânzare şi garanţiile comerciale, după caz;
f) durata de valabilitate a contractului, după caz, sau, pentru un contract pe durată nedeterminată ori
un contract care urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului şi
penalităţile aplicabile, dacă este cazul;
g) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru
conţinuturile digitale;
h) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinuturilor digitale cu componentele
hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă
cunoştinţă;
i) despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării nivelurilor de
calitate convenite şi a celorlalte clauze contractuale;
j) opţiunea consumatorului de a se include sau de a nu se include datele sale cu caracter personal
în baze de date în vederea furnizării de servicii de informaţii privind abonaţii sau de registre ale
abonaţilor, precum şi, în cazul în care acesta optează pentru includerea în registrul abonaţilor,
indicarea datelor în cauză, în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei
electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a
energiei termice sau a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică contractelor care implică tranzacţii care se efectuează cu
regularitate zilnic şi care sunt puse în execuţie imediat, în momentul în care sunt încheiate.
(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) fac parte integrantă din contract.

ARTICOLUL 5
Sarcina probei
Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în
prezentul capitol revine profesionistului.

CAPITOLUL III
Informaţii destinate consumatorilor şi dreptul de retragere din contractele la distanţă şi cele în afara
spaţiilor comerciale

ARTICOLUL 6
Cerinţe de informare pentru contractele la distanţă şi cele în afara spaţiilor comerciale
(1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să
producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului
următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:
a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi
produsele sau serviciile în cauză;
b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială;
c) adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de
telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat,
pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în
mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia
acţionează;
d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului
în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în
numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;
e) preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi
calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul
al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de
orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil,
menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv
perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. În cazul serviciilor de acces şi conectare la reţele
publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se vor
menţiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a
traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopţiunile
disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date
suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract
pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include
costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix,
preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat
dinainte trebuie indicat modul în care se calculează preţul;
f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci
când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;
g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze
produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a
reclamaţiilor;
h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a
dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. (1), precum şi formularul tipizat de retragere,
prezentat în partea B din anexă;
i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent
returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi
natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;
j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în
conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informaţia potrivit căreia consumatorul este
obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);
k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 16, informaţia
conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele
în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;
l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor;
m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului,
serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;
n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. f) din Legea nr.
363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi
armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările
ulterioare, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;
o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau
urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile
aplicabile, dacă este cazul;
p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului
conform contractului;
q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care
trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;
r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru
conţinutul digital;
s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele
hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă
cunoştinţă;
t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de
depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.
(2) Alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice
atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice
şi a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.
(3) În cazul unei licitaţii, informaţiile menţionate la alin. (1) lit. b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele
echivalente privind adjudecătorul.
(4) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. h), i) şi j) pot fi furnizate utilizând formularul tipizat de
informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din anexa care face parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă. Profesionistul respectă cerinţele în materie de informare stabilite la alin. (1) lit.
h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.
(5) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul
în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante decid
altfel în mod explicit.
(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la
costuri suplimentare, conform celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnării
produselor, conform celor menţionate la alin. (1) lit. i), consumatorul nu suportă respectivele costuri.
(7) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea
să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.
(8) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă completează
cerinţele de informare cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de
stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată,
cu modificările ulterioare.
(9) Fără a aduce atingere alin. (8), dacă o dispoziţie cu privire la conţinutul şi modul în care trebuie
furnizate informaţiile din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 68/2010, respectiv din cadrul Legii nr. 365/2002, republicată, cu modificările
ulterioare, contravine unei dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevalează dispoziţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(10) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în
prezentul capitol revine profesionistului.

ARTICOLUL 7
Condiţii de formă pentru contractele în afara spaţiilor comerciale
(1) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, profesionistul transmite informaţiile prevăzute
la art. 6 alin. (1) consumatorului pe suport hârtie sau, în cazul în care consumatorul este de acord, pe
un alt suport durabil. Aceste informaţii sunt lizibile şi redactate într-un limbaj simplu şi inteligibil.
(2) Profesionistul furnizează consumatorului un exemplar original al contractului semnat sau
confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport
durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului în
conformitate cu art. 16 lit. m).
(3) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaze
naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau
cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile,
profesionistul solicită consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil.
(4) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, unde consumatorul a solicitat expres serviciile
profesionistului pentru a efectua lucrări de reparaţie sau de întreţinere, iar profesionistul şi
consumatorul îşi îndeplinesc imediat obligaţiile contractuale care le revin, iar suma care trebuie plătită
de consumator nu depăşeşte echivalentul a 200 euro la cursul Băncii Naţionale a României din ziua
respectivă:
a) profesionistul furnizează consumatorului informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) şi
informaţii referitoare la preţ sau la maniera de calculare a preţului, împreună cu o estimare a costului
total, pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil; profesionistul
furnizează informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1) lit. a), h) şi k), dar poate opta să nu le furnizeze pe
suport hârtie sau pe un alt suport durabil dacă consumatorul îşi dă acordul expres;
b) confirmarea contractului furnizată în conformitate cu alin. (2) din prezentul articol conţine
informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1).

ARTICOLUL 8
Condiţii de formă pentru contractele la distanţă
(1) În cazul contractelor la distanţă, profesionistul transmite informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1)
sau pune la dispoziţia consumatorului respectivele informaţii într-un mod adecvat mijlocului de
comunicare la distanţă utilizat, folosind un limbaj simplu şi inteligibil. În măsura în care respectiva
informaţie este prezentată pe un suport durabil, aceasta trebuie să fie lizibilă.
(2) Dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă
consumatorul să plătească, profesionistul aduce la cunoştinţa consumatorului de o manieră clară şi
foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informaţiile prevăzute la art. 6 alin.
(1) lit. a), e), o) şi p). Profesionistul se asigură că, atunci când consumatorul face comanda, acesta
din urmă recunoaşte în mod explicit că această comandă implică o obligaţie de a plăti. Dacă pentru a
face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcţie similară, butonul sau funcţia
similară este etichetat/tă de o manieră lizibilă doar cu menţiunea "comandă ce implică o obligaţie de
plată" sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică
obligaţia de a plăti profesionistului. Dacă profesionistul încalcă prevederile prezentului alineat,
consumatorul nu are nicio obligaţie în temeiul contractului sau al comenzii.
(3) Site-urile comerciale indică clar şi lizibil, cel mai târziu la începutul procesului de formulare a
comenzii, dacă se aplică vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sunt mijloacele de plată
acceptate.
(4) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanţă ce permite un
spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei, profesionistul furnizează prin mijlocul de
comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puţin informaţiile precontractuale referitoare
la principalele caracteristici ale produsului sau serviciului, identitatea profesionistului, preţul total,
dreptul la retragere, durata contractului şi, în cazul contractelor pe durată nedeterminată, modalităţile
de încetare a contractului, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), e), h) şi o). Celelalte informaţii
menţionate la art. 6 alin. (1) sunt furnizate consumatorului de profesionist într-un mod adecvat, în
conformitate cu alin. (1) din prezentul articol.
(5) Fără a aduce atingere alin. (4), în cazul în care profesionistul apelează telefonic consumatorul în
vederea încheierii unui contract la distanţă, profesionistul îşi declină identitatea la începutul
conversaţiei cu consumatorul şi, dacă este cazul, declină identitatea persoanei în numele căreia a
efectuat apelul telefonic şi specifică scopul comercial al apelului.
(6) În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanţă prin intermediul telefonului,
profesionistul trebuie să confirme oferta consumatorului, al cărui angajament începe doar după ce
acesta a semnat oferta sau după ce şi-a trimis consimţământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute
pe un suport durabil.
(7) Profesionistul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil,
într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării
produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare include:
a) toate informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1), cu excepţia cazului în care profesionistul a transmis
deja informaţiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la
distanţă;
b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului şi acordul în
conformitate cu art. 16 lit. m).
(8) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaze
naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat ori
cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile,
profesionistul solicită consumatorului să facă o cerere expresă în acest sens.
(9) Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, pe un suport
durabil, de către profesionist a acceptării comenzii transmise de consumator.
(10) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor privind încheierea prin mijloace electronice a
contractelor şi comenzile prin internet, astfel cum sunt stabilite la art. 7 şi 9 din Legea nr. 365/2002,
republicată, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 9
Dreptul de retragere
(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile
pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără
a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13
alin. (3) şi la art. 14.
(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere menţionată la alin. (1) expiră în termen de
14 zile de la:
a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de
consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi
livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este
indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul
sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică
a ultimului produs sau a ultimei piese;
(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată,
ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de
consumator, intră în posesia fizică a primului produs;
c) în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când
acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de
conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului.
(3) Părţile contractante îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere
conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

ARTICOLUL 10
Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere
(1) În cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de
retragere conform art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei
iniţiale de retragere de 14 zile.
(2) În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile prevăzute la alin. (1) din
prezentul articol în termen de 12 luni de la data menţionată la art. 9 alin. (2), perioada de retragere
expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

ARTICOLUL 11
Exercitarea dreptului de retragere
(1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la
decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele
variante:
a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă;
b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.
(2) Consumatorul şi-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menţionată la art. 9
alin. (2) şi la art. 10 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este
transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.
(3) Profesionistul poate, în plus faţă de posibilităţile menţionate la alin. (1), să acorde consumatorului
opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de
formular de retragere prevăzut în partea B din anexă, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip. În
aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil,
confirmarea de primire a formularului de retragere.
(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din
prezentul articol revine consumatorului.

ARTICOLUL 12
Efectele retragerii
Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:
a) de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara spaţiului comercial;
b) de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului comercial, în cazul în care consumatorul
a efectuat o comandă.

ARTICOLUL 13
Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii
(1) Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea
consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai
târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului
în conformitate cu art. 11.
(2) Profesionistul rambursează sumele menţionate la alin. (1) folosind aceleaşi modalităţi de plată ca
şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost
de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de
comisioane în urma rambursării.
(3) Fără a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile
suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea
standard oferită de profesionist.
(4) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul
contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării
produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea
consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare
data cea mai apropiată.

ARTICOLUL 14
Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii
(1) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele,
consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate
de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile
de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în
conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator
înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului
în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat
consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor
comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii
contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi
returnate în mod normal prin poştă.
(3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată
din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor
şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru
consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este
responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze
cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).
(4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de
ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.
(5) Atunci când consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în
conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plăteşte profesionistului o sumă
proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat profesionistul
cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma
proporţională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza preţului
total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza
valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.
(6) Consumatorul nu suportă costurile pentru:
a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când
acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică
furnizată, în totalitate sau parţial, în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situaţii:
(i) profesionistul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);
(ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în
conformitate cu art. 7 alin. (3) şi cu art. 8 alin. (8);
b) furnizarea, în totalitate sau parţial, de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, în
una dintre următoarele situaţii:
(i) consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de
sfârşitul perioadei de 14 zile menţionate la art. 9;
(ii) consumatorul nu a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi pierde dreptul de retragere în
momentul în care îşi dă consimţământul;
(iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).
(7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la prezentul articol, exercitarea dreptului de
retragere nu atrage răspunderea consumatorului.

ARTICOLUL 15
Efectele exercitării dreptului de retragere asupra contractelor auxiliare
Fără a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind
contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010,
cu modificările ulterioare, în cazul în care consumatorul exercită dreptul său de retragere din cadrul
unui contract la distanţă sau al unui contract în afara spaţiilor comerciale în conformitate cu art. 9-14
din prezenta ordonanţă de urgenţă, orice contract auxiliar încetează în mod automat, fără costuri
pentru consumator, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din prezenta ordonanţă
de urgenţă.

ARTICOLUL 16
Exceptări de la dreptul de retragere
Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la
distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:
a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a
început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat
cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de
către profesionist;
b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe
care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau
personalizate în mod clar;
d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din
motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu
alte elemente;
g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de
vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de
fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se
deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu
ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres
de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea
lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau
produse suplimentare;
i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost
desigilate după livrare;
j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea
de astfel de publicaţii;
k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri,
închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul
prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început
cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de
faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

CAPITOLUL IV
Alte drepturi ale consumatorilor

ARTICOLUL 17
Domeniul de aplicare
(1) Art. 18 şi 20 se aplică în cazul contractelor de vânzări, cu excepţia contractelor de furnizare a
apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un
volum limitat sau într-o cantitate fixă, precum şi a contractelor de furnizare a energiei termice şi a
conţinutului digital care nu este livrat pe un suport material.
(2) Art. 19, 21 şi 22 se aplică şi contractelor de vânzare şi de prestări de servicii şi contractelor de
furnizare de apă, gaze naturale, energie electrică, energie termică sau conţinut digital.

ARTICOLUL 18
Livrare
(1) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, profesionistul
livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către consumator, fără
întârziere nejustificată şi, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.
(2) În cazul în care profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul
convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul îi solicită să efectueze
livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care profesionistul nu
livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, consumatorul are dreptul, după caz, la
rezoluţiunea sau rezilierea contractului.
(3) Alineatul (2) nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care profesionistul a refuzat să
livreze produsele sau în cazul în care livrarea în termenul convenit este esenţială având în vedere
toate circumstanţele existente la încheierea contractului sau în cazul în care consumatorul informează
profesionistul, înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la o dată precizată este
esenţială. În aceste cazuri, dacă profesionistul nu livrează produsele în momentul convenit cu
consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea
sau rezilierea contractului.
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 1549-1554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, la rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea contractului,
profesionistul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de
către consumator şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumatorul a comunicat
profesionistului decizia sa de terminare a contractului.
(5) În plus faţă de rezoluţiunea sau rezilierea contractului în conformitate cu alin. (2), consumatorul
poate recurge la alte căi de atac prevăzute de legislaţia în vigoare.

ARTICOLUL 19
Comisioane pentru folosirea unor mijloace de plată
Se interzice profesioniştilor să perceapă de la consumatori comisioane aferente utilizării unui anumit
mijloc de plată care depăşesc costul suportat de profesionist pentru utilizarea unor astfel de modalităţi
de plată.

ARTICOLUL 20
Transferarea riscului
În cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele către consumator, riscul de pierdere
sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte
terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate
acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă
transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar această opţiune nu a
fost oferită de către profesionist, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului faţă de transportator.

ARTICOLUL 21
Comunicarea prin telefon
(1) În cazul în care un profesionist operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon
cu privire la contractul încheiat, consumatorul nu este obligat să plătească, la contactarea
profesionistului, mai mult decât tariful de bază.
(2) Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice de a
taxa aceste apeluri.

ARTICOLUL 22
Plăţi suplimentare
Înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă, profesionistul solicită
consimţământul explicit din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară faţă de preţul
stabilit anterior pentru obligaţia contractuală principală a profesionistului. În cazul în care profesionistul
nu a obţinut consimţământul expres al consumatorului, însă l-a dedus utilizând opţiuni incluse în mod
automat pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita plata suplimentară, consumatorul
poate pretinde rambursarea acestei plăţi.

CAPITOLUL V
Dispoziţii generale

ARTICOLUL 23
Vânzarea nesolicitată
Consumatorul este scutit de obligaţia de plată în caz de furnizare nesolicitată de produse, apă,
gaze naturale, electricitate, energie termică sau conţinut digital sau în caz de prestare nesolicitată de
servicii interzise prin art. 4 alin. (4) şi prin anexa nr. 1 - Practici comerciale agresive, punctul 6, din
Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comercianţilor în relaţia cu
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor,
cu modificările ulterioare. În asemenea cazuri, absenţa unui răspuns din partea consumatorului în
urma unei astfel de furnizări sau prestări nesolicitate nu reprezintă un consimţământ.

ARTICOLUL 24
Termene
(1) Toate termenele incluse în prezenta ordonanţă de urgenţă se interpretează drept termene
exprimate în zile calendaristice.
(2) Dacă un termen exprimat în zile se calculează din momentul în care intervine un eveniment sau
se realizează un act, ziua în cursul căreia a avut loc acest eveniment sau se realizează acest act nu
se ia în seamă la calculul termenului, cu excepţia cazului în care prezenta ordonanţă de urgenţă
prevede altfel.
(3) În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, profesionistul prelungeşte termenul
în mod corespunzător.

ARTICOLUL 25
Caracterul imperativ al legii
(1) Dacă legea aplicabilă contractului este cea a unui stat membru al Uniunii Europene, consumatorii
nu pot renunţa la drepturile care le sunt conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Orice clauză contractuală prin care se renunţă sau se restrâng în mod direct sau indirect
drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu este obligatorie pentru consumator.

ARTICOLUL 26
Informare
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va întreprinde măsurile necesare pentru
informarea consumatorilor şi a profesioniştilor cu privire la dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă
şi, după caz, încurajează profesioniştii şi responsabilii de cod, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g) din
Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor,
cu modificările ulterioare, să informeze consumatorii cu privire la codurile lor de conduită.

CAPITOLUL VI
Competenţă, sesizare şi control

ARTICOLUL 27
Sesizare
(1) În vederea asigurării respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către
profesionişti, persoanele fizice sau organizaţiile care, potrivit legii, au un interes legitim, inclusiv
organizaţiile de consumatori sau organizaţiile profesionale, pot fie să sesizeze Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor ori Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii în legătură cu încălcările prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă astfel ca aceasta să
decidă asupra reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva profesioniştilor care au săvârşit
sau sunt susceptibili să săvârşească încălcări ale prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Profesioniştii concurenţi pot informa Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în legătură cu încălcarea
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

ARTICOLUL 28
Sancţiuni
(1) Competenţa constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
(2) În sensul alin. (1), autorităţile administrative competente pot fi sesizate, pot constata şi aplica
sancţiuni după cum urmează:
a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin reprezentanţii împuterniciţi, în cazul
contravenţiilor prevăzute la alin. (5), inclusiv atunci când acestea constau în fapte care vizează
contractele încheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de acces şi conectare la reţele
publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
b) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin reprezentanţii
împuterniciţi, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (5) lit. e)-k) şi m)-y), atunci când acestea
constau în fapte care vizează contractele încheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de
acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului.
(3) Dispoziţiile art. 137, 138 şi art. 141 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi f), art. 144, 146, 147 lit. a), art.
149 şi 151 din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile
electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, se aplică în mod
corespunzător contravenţiilor constatate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii ca urmare a încălcării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Autoritatea
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate solicita furnizorilor informaţii, în
conformitate cu dispoziţiile art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.
(5) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, conform
părţii introductive a art. 4 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea cerinţelor de informaţii precontractuale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) -j) se
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
c) nerespectarea cerinţei de a include informaţiile precontractuale şi în cadrul contractelor de
furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare
într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice sau a conţinuturilor digitale care nu sunt
livrate pe un suport material, conform art. 4 alin. (2), se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la
5.000 lei;
d) nerespectarea cerinţei de a include informaţiile precontractuale în cadrul contractului, conform art.
4 alin. (4), se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod clar şi inteligibil, conform părţii
introductive a art. 6 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) -t) referitoare la informaţiile precontractuale se
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) referitoare la completarea corectă a instrucţiunilor
prevăzute în formularul tipizat de informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din anexă,
atunci când acesta este utilizat, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
h) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) referitoare la includerea informaţiilor precontractuale în
cadrul contractului şi la situaţia în care aceste informaţii pot fi modificate se sancţionează cu amendă
de la 1.000 lei la 4.000 lei;
i) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (6) referitoare la situaţia în care profesionistul nu
îndeplineşte cerinţele în materie de informare se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;
j) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7) referitoare la prezentarea informaţiilor în limba română
într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, se sancţionează
cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;
k) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) referitoare la informaţii, a prevederilor art. 7 alin. (2)
referitoare la contract, precum şi a prevederilor art. 7 alin. (3) referitoare la solicitarea cererii de
începere a prestării unor servicii se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
l) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) referitoare la informaţii, precum şi a prevederilor
art. 7 alin. (4) lit. b) referitoare la informaţiile menţionate în confirmarea contractului se sancţionează
cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
m) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) - (7) referitoare la informaţii, precum şi a prevederilor
art. 8 alin. (8) referitoare la solicitarea de a se face o cerere expresă se sancţionează cu amendă de
la 1.000 lei la 4.000 lei;
n) nerespectarea de către profesionist a prevederilor art. 9 alin. (1) - (2) referitoare la dreptul de
retragere, precum şi a prevederilor art. 9 alin. (3) referitoare la obligaţiile contractuale pe parcursul
perioadei de retragere se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
o) nerespectarea dreptului de retragere în condiţiile art. 10 se sancţionează cu amendă de la 2.000
lei la 4.000 lei;
p) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) referitoare la confirmarea de primire a formularului de
retragere se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;
q) nerespectarea prevederilor art. 12 de a pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale în cazul
exercitării dreptului de retragere se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
r) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) referitoare la obligaţiile care revin profesionistului
în cazul retragerii, precum şi ale art. 13 alin. (4) referitoare la amânarea rambursării se sancţionează
cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
s) nerespectarea obligaţiilor impuse de art. 14 în condiţiile în care consumatorul şi-a respectat
obligaţiile sale se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;
t) nerespectarea prevederilor art. 15 referitoare la drepturile consumatorilor în situaţia exercitării
dreptului de retragere din contractele auxiliare se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;
u) nerespectarea prevederilor art. 18 referitoare la livrare se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei
la 4.000 lei;
v) nerespectarea prevederilor art. 19 referitoare la interdicţia de a percepe anumite comisioane se
sancţionează în conformitate cu art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind
serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările
ulterioare;
w) nerespectarea prevederilor art. 20 referitoare la riscul de pierdere sau de deteriorare a
produselor se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
x) nerespectarea prevederilor art. 21 referitoare la plata tarifului de bază în cazul comunicărilor
telefonice se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
y) nerespectarea prevederilor art. 22 referitoare la plăţi suplimentare şi ale art. 24 alin. (3)
referitoare la termene se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (5) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

ARTICOLUL 29
Modificarea şi completarea unor acte normative
(1) După articolul 17 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între
profesionişti şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august
2012, cu completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 171
, cu următorul cuprins:
"Art. 171. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană cu
privire la adoptarea sau menţinerea unor prevederi mai stricte în prezenta ordonanţă de urgenţă decât
prevederile Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele
încheiate cu consumatorii, precum şi în legătură cu orice modificare ulterioară a prezentei ordonanţe
de urgenţă, în special în cazul în care respectivele prevederi fie extind testarea caracterului abuziv la
clauzele contractuale negociate individual sau la caracterul adecvat al preţului sau remuneraţiei, fie
conţin liste de termeni contractuali care vor fi consideraţi abuzivi."
(2) După articolul 27 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate
acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, cu modificările
şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 271
, cu următorul cuprins:
"Art. 271. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană cu
privire la adoptarea sau menţinerea unor prevederi mai stricte decât prevederile Directivei 1999/44/CE
a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de
bunuri de consum şi garanţiile conexe, în special cu privire la art. 16-18 şi art. 22 alin. (1) şi (2) din
prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în legătură cu orice modificare ulterioară."
(3) La articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare, punctul 8 se abrogă.
(4) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 140/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1), punctul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"46. contract la distanţă - contractul de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice,
precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului, încheiat
cu utilizatorii finali, persoane juridice, fără prezenţa fizică simultană a părţilor, care utilizează în mod
exclusiv, înainte şi inclusiv la momentul încheierii contractului, unul sau mai multe mijloace de
comunicaţie la distanţă;".
2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 54, cu următorul
cuprins:
"54. contract în afara spaţiilor comerciale - orice contract de furnizare a unor servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de
comunicaţii electronice, precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu
furnizarea serviciului, încheiat între un furnizor şi un utilizator final, persoană juridică, în una dintre
următoarele situaţii:
a) încheiat în prezenţa fizică simultană a furnizorului şi a utilizatorului final, într-un loc care nu este
spaţiul comercial al furnizorului;
b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea utilizatorului final în aceleaşi circumstanţe ca cele
prevăzute la lit. a);
c) încheiat în spaţiile comerciale ale furnizorului sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă,
imediat după ce utilizatorul final a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu este
spaţiul comercial al furnizorului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a utilizatorului final;
d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de furnizor cu scopul sau efectul de a promova şi a
vinde utilizatorului final produse sau servicii."
3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante
prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 160/2008, la art. 2 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările
ulterioare, la art. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările
ulterioare, respectiv la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi definiţiile relevante din legislaţia din domeniul protecţiei consumatorilor referitoare
la drepturile consumatorilor la încheierea contractelor."
4. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) La cerere, alţi utilizatori finali pot încheia contracte în condiţiile alin. (1) şi (2)."
5. La capitolul V secţiunea 1 subsecţiunea 2, titlul paragrafului 2 se modifică după cum urmează:
"Încheierea contractelor la distanţă şi a contractelor în afara spaţiilor comerciale"
6. La articolul 51 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 51. - (1) Contractele încheiate de utilizatorii finali pentru a beneficia de servicii de acces şi
conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului vor conţine, într-o formă clară, inteligibilă şi uşor accesibilă, următoarele clauze
minime privitoare la:".
7. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 52. - (1) Prevederile prezentului paragraf se aplică numai în cazul contractelor încheiate la
distanţă şi al contractelor în afara spaţiilor comerciale de către utilizatorii finali, persoane juridice.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), contractelor încheiate în afara spaţiilor comerciale de către
utilizatorii finali persoane juridice, pe baza unor oferte individuale privind preţuri sau servicii, propuse
în cadrul unor negocieri directe, nu li se aplică dispoziţiile art. 56-592.
(3) Prevederile prezentului paragraf nu se aplică acelor contracte încheiate cu furnizorii de servicii
de comunicaţii electronice prin telefoane publice cu plată, pentru utilizarea acestora, sau încheiate
pentru utilizarea unei conexiuni unice care presupune executarea unei singure prestaţii realizată
simultan încheierii contractului şi nemijlocit prin intermediul telefonului, internetului sau faxului, ca
urmare a solicitării utilizatorului final."
8. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă
similară să producă efecte obligatorii asupra utilizatorului final, furnizorul trebuie să îi furnizeze
utilizatorului final următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:
a) identitatea furnizorului, cum ar fi denumirea sa comercială;
b) caracteristicile esenţiale ale serviciilor oferite, precum şi perioada de valabilitate a ofertei sau a
tarifelor;
c) adresa poştală la care furnizorul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de
telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat,
pentru a-i permite utilizatorului final să ia rapid legătura cu furnizorul şi să comunice cu acesta în mod
eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea furnizorului în numele căruia acţionează;
d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului
în care furnizorul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a furnizorului în numele căruia
acţionează, la care utilizatorul final poate trimite eventualele reclamaţii;
e) preţul total al echipamentelor terminale şi al serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în
care preţul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura echipamentelor terminale
sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de
transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi
calculate dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi
suportate de utilizatorul final; contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a
creditului sau a traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul,
extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori
traficul de date suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În
cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul
total va include costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care preţul acestor contracte este
exprimat printr-un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total
nu poate fi calculat dinainte, trebuie indicat modul în care se calculează preţul;
f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci
când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;
g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care furnizorul se angajează să presteze
serviciile sau să livreze echipamentul terminal în cazul în care furnizarea serviciului include şi livrarea
unui echipament terminal, precum şi procedura furnizorului de soluţionare a reclamaţiilor;
h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a
dreptului de retragere, în conformitate cu art. 58 alin. (1);
i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia utilizatorul final va trebui să suporte costul aferent
returnării echipamentului terminal în caz de retragere şi, dacă echipamentul terminal, prin însăşi
natura lui, nu poate fi, în mod normal, returnat prin poştă, costul aferent returnării acestuia;
j) în cazul în care utilizatorul final îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în
conformitate cu art. 54 alin. (3) sau cu art. 55 alin. (8), informaţia potrivit căreia utilizatorul final este
obligat să achite furnizorului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 592
alin. (3);
k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 593
, informaţia
conform căreia utilizatorul final nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele
în care utilizatorul final îşi pierde dreptul de retragere;
l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor;
m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată utilizatorului
final, serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;
n) existenţa codurilor de conduită relevante şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora,
după caz;
o) durata minimă a contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată
nedeterminată ori urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului înainte
de termen şi penalităţile aplicabile, dacă este cazul;
p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care revin utilizatorului final
conform contractului;
q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care
trebuie plătite sau oferite de utilizatorul final la cererea furnizorului;
r) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de
depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune furnizorul.
(2) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din
contractul în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante
decid altfel în mod explicit.
(3) În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la costuri
suplimentare, conform celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnării produselor,
conform celor menţionate la alin. (1) lit. i), utilizatorul final nu suportă respectivele costuri.
(4) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea
să fie înţelese cu uşurinţă de utilizatorul final, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.
(5) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă completează
cerinţele de informare conţinute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea
de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi, respectiv, Legea nr. 365/2002, republicată, cu
modificările ulterioare. Fără a aduce atingere primului paragraf, dacă o dispoziţie privind conţinutul şi
modul în care trebuie furnizate informaţiile în cazul comerţului electronic din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, contravine unei
dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevalează dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în
prezentul articol revine furnizorului."
9. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 54. - (1) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, furnizorul transmite informaţiile
prevăzute la art. 53 alin. (1) utilizatorului final, persoană juridică, pe suport hârtie sau, în cazul în care
utilizatorul final este de acord, pe un alt suport durabil. Aceste informaţii sunt lizibile şi redactate întrun
limbaj simplu şi inteligibil.
(2) Furnizorul pune la dispoziţia utilizatorului final un exemplar original al contractului semnat sau
confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă utilizatorul final este de acord, pe un alt suport
durabil.
(3) În cazul în care utilizatorul final doreşte ca prestarea unor servicii să înceapă în timpul perioadei
de retragere prevăzute la art. 56 alin. (2), furnizorul solicită utilizatorului final să formuleze o astfel de
cerere expresă pe un suport durabil.
(4) Îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1) nu este necesară în cazul în care exemplarul original al
contractului sau confirmarea contractului pe suport hârtie, sau, dacă utilizatorul final este de acord, pe
un alt suport durabil, care trebuie puse la dispoziţia utilizatorului final potrivit prevederilor alin. (2),
conţin informaţiile prevăzute la art. 53 alin. (1)."
10. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 55. - (1) În cazul contractelor la distanţă, furnizorul transmite informaţiile prevăzute la art. 53
alin. (1) sau pune la dispoziţia utilizatorului final respectivele informaţii într-un mod adecvat mijlocului
de comunicare la distanţă utilizat, folosind un limbaj simplu şi inteligibil. În măsura în care respectiva
informaţie este prezentată pe un suport durabil, aceasta trebuie să fie lizibilă.
(2) Dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă
utilizatorul final să plătească, furnizorul aduce la cunoştinţa utilizatorului final de o manieră clară şi
foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informaţiile prevăzute la art. 53 alin.
(1) lit. b), e), o) şi p). Furnizorul se asigură că, atunci când utilizatorul final face comanda, acesta din
urmă recunoaşte în mod explicit că această comandă implică o obligaţie de a plăti. Dacă pentru a face
comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcţie similară, butonul sau funcţia similară
este etichetat/ă de o manieră lizibilă doar cu menţiunea "comandă ce implică o obligaţie de plată" sau
o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică obligaţia de a plăti
furnizorului. Dacă furnizorul încalcă prevederile prezentului alineat, utilizatorul final nu are nicio
obligaţie în temeiul contractului sau al comenzii.
(3) Site-urile comerciale indică clar şi lizibil, cel mai târziu la începutul procesului de formulare a
comenzii, dacă se aplică vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sunt mijloacele de plată
acceptate.
(4) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanţă ce permite un
spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei, furnizorul transmite prin mijlocul de comunicare
respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puţin informaţiile precontractuale referitoare la
principalele caracteristici ale produsului sau serviciului, identitatea furnizorului, preţul total, dreptul la
retragere, durata contractului şi, în cazul contractelor pe durată nedeterminată, modalităţile de
încetare a contractului, prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a), b), e), h) şi o). Celelalte informaţii
menţionate la art. 53 alin. (1) sunt furnizate utilizatorului final de furnizor într-un mod adecvat, în
conformitate cu alin. (1) din prezentul articol.
(5) Fără a aduce atingere alin. (4), în cazul în care furnizorul apelează telefonic utilizatorul final în
vederea încheierii unui contract la distanţă, furnizorul îşi declină identitatea la începutul conversaţiei cu
utilizatorul final şi, dacă este cazul, declină identitatea persoanei în numele căreia a efectuat apelul
telefonic şi specifică scopul comercial al apelului.
(6) În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanţă prin intermediul telefonului,
furnizorul trebuie să confirme oferta utilizatorului final, al cărui angajament începe doar după ce acesta
a semnat oferta sau după ce şi-a trimis consimţământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute pe un
suport durabil.
(7) Furnizorul transmite utilizatorului final confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil,
într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării
echipamentului terminal sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare
include:
a) toate informaţiile menţionate la art. 53 alin. (1), cu excepţia cazului în care furnizorul a transmis
deja informaţiile respective utilizatorului final, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la
distanţă;
b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al utilizatorului final.
(8) În cazul în care utilizatorul final doreşte ca prestarea unor servicii să înceapă în timpul perioadei
de retragere prevăzute la art. 56 alin. (2), furnizorul solicită utilizatorului final să facă o cerere expresă
în acest sens.
(9) Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, pe un suport
durabil, de către furnizor a acceptării comenzii transmise de utilizatorul final.
(10) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor privind încheierea prin mijloace electronice a
contractelor şi comenzile prin internet, astfel cum sunt stabilite la art. 7 şi 9 din Legea nr. 365/2002,
republicată, cu modificările ulterioare."
11. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 56. - (1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 593
, utilizatorul final beneficiază de o perioadă
de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor
comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele
prevăzute la art. 591
alin. (3) şi la art. 592.
(2) Fără a aduce atingere art. 57, perioada de retragere menţionată la alin. (1) din prezentul articol
expiră în termen de 14 zile de la:
a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări servicii;
b) ziua în care utilizatorul final sau o parte terţă alta decât transportatorul şi care este indicată de
utilizatorul final intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care utilizatorul final comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi
livrate separat, ziua în care utilizatorul final sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este
indicată de utilizatorul final, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care utilizatorul
final sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de utilizatorul final, intră în
posesia fizică a ultimului produs sau piesă;
(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată,
ziua în care utilizatorul final sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de
utilizatorul final, intră în posesia fizică a primului produs;
(3) Părţile contractante îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere
conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
12. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 57. - (1) În cazul în care furnizorul nu a transmis utilizatorului final informaţiile privind dreptul de
retragere conform art. 53 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei
iniţiale de retragere, astfel cum este stabilită în conformitate cu art. 56 alin. (2).
(2) În cazul în care furnizorul a transmis utilizatorului final informaţiile prevăzute la alin. (1) din
prezentul articol în termen de 12 luni de la data menţionată la art. 56 alin. (2), perioada de retragere
expiră în 14 zile de la data la care utilizatorul final primeşte informaţiile respective."
13. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 58. - (1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, utilizatorul final informează furnizorul cu
privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, utilizatorul final poate utiliza orice
declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.
(2) Utilizatorul final şi-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menţionată la art. 56
alin. (2) şi la art. 57 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este
transmisă de către utilizatorul final înaintea expirării perioadei respective.
(3) Furnizorul poate, în plus faţă de posibilitatea menţionată la alin. (1), să acorde utilizatorului final
opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul furnizorului, declaraţia
neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract. În aceste cazuri, furnizorul comunică
utilizatorului final, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a declaraţiei de
retragere.
(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din
prezentul articol revine utilizatorului final."
14. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 59. - Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:
a) de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara spaţiului comercial;
b) de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului comercial, în cazul în care utilizatorul
final a efectuat o comandă."
15. După articolul 59 se introduc opt noi articole, articolele 591
-598
, cu următorul cuprins:
"Art. 591. - (1) Furnizorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea
utilizatorului final, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu
mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a utilizatorul
final în conformitate cu art. 58.
(2) Furnizorul rambursează sumele menţionate la alin. (1) utilizând aceleaşi modalităţi de plată ca şi
cele folosite de utilizatorul final pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care utilizatorul final a
fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina utilizatorului final
plata de comisioane în urma rambursării.
(3) Fără a aduce atingere alin. (1), furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare
în cazul în care utilizatorul final a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită
de furnizor.
(4) Cu excepţia cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul
contractelor de vânzare, furnizorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor
care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea utilizatorului final
conform căreia acesta a trimis produsele către furnizor, luându-se în considerare data cea mai
apropiată.
Art. 592. - (1) Cu excepţia cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele,
utilizatorul final returnează produsele sau le înmânează furnizorului sau unei persoane autorizate de
furnizor să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la
data la care acesta a comunicat furnizorului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art.
58. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de utilizatorul final înainte de expirarea
perioadei de 14 zile.
(2) Utilizatorul final suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia
cazului în care furnizorul acceptă să suporte acele costuri sau în care furnizorul nu a informat
utilizatorul final că aceste costuri trebuie suportate de utilizatorul final. În cazul contractelor în afara
spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul utilizatorului final la
momentul încheierii contractului, furnizorul preia produsele pe cheltuiala sa, dacă produsele, prin
natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.
(3) Utilizatorul final este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată
din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor
şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru
utilizatorul final în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, utilizatorul final nu este
responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care furnizorul a omis să îl informeze cu
privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 53 alin. (1) lit. h).
(4) Furnizorul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea
ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.
(5) Atunci când utilizatorul final îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în
conformitate cu art. 54 alin. (3) sau cu art. 55 alin. (8), utilizatorul final plăteşte furnizorului o sumă
proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care utilizatorul final a informat furnizorul cu
privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma
proporţională care trebuie plătită furnizorului de către utilizatorul final este calculată pe baza preţului
total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza
valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.
(6) Utilizatorul final nu suportă costurile pentru prestarea serviciilor în cursul perioadei de retragere,
în una dintre următoarele situaţii:
a) furnizorul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 53 alin. (1) lit. h) sau i);
b) utilizatorul final nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în
conformitate cu art. 54 alin. (3) şi cu art. 55 alin. (8);
(7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 591
alin. (3) şi la prezentul articol, exercitarea dreptului de
retragere nu atrage răspunderea utilizatorului final.
Art. 593. - Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 56-592
în ceea ce priveşte
contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale contractele de prestări servicii, după
prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al utilizatorului
final şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere
după executarea completă a contractului de către furnizor.
Art. 594. - (1) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării,
furnizorul livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către
utilizatorul final, fără întârziere nejustificată şi în orice caz în decurs de cel mult 30 de zile de la
încheierea contractului.
(2) În cazul în care furnizorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit
cu utilizatorul final sau în termenul stabilit la alin. (1), utilizatorul final îi solicită să efectueze livrarea
într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care furnizorul nu livrează
produsele în termenul suplimentar respectiv, utilizatorul final are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau
rezilierea contractului.
(3) Alineatul (2) nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care furnizorul a refuzat să livreze
produsele sau în cazul în care livrarea în termenul convenit este esenţială având în vedere toate
circumstanţele existente la încheierea contractului sau în cazul în care utilizatorul final informează
furnizorul, înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la o dată precizată este
esenţială. În aceste cazuri, dacă furnizorul nu livrează produsele în momentul convenit cu utilizatorul
final sau în termenul stabilit la alin. (1), utilizatorul final are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau
rezilierea contractului.
(4) Prin excepţie de la art. 1.549-1.554 din Codul civil, la rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea
contractului, furnizorul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul
contractului de către utilizatorul final şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care utilizatorul final a
comunicat furnizorului decizia sa de terminare a contractului.
(5) În plus faţă de rezoluţiunea sau rezilierea contractului în conformitate cu alin. (2), utilizatorul final
poate recurge la alte căi de atac prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 595. - (1) În cazul în care un furnizor operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin
telefon cu privire la contractul încheiat, utilizatorul final nu este obligat să plătească, la contactarea
furnizorului, mai mult decât tariful de bază.
(2) Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor de servicii de comunicaţii de a taxa aceste
apeluri.
Art. 596. - Înainte ca un utilizator final să încheie un contract sau să accepte o ofertă, furnizorul
solicită consimţământul explicit din partea utilizatorului final cu privire la orice plată suplimentară faţă
de preţul stabilit anterior pentru obligaţia contractuală principală a furnizorului. În cazul în care
furnizorul nu a obţinut consimţământul expres al utilizatorului final, însă l-a dedus utilizând opţiuni
incluse în mod automat pe care utilizatorul final trebuie să le respingă pentru a evita plata
suplimentară, utilizatorul final poate pretinde rambursarea acestei plăţi.
Art. 597. - (1) În cazul furnizării de servicii sau livrării de echipamente terminale fără consimţământul
utilizatorului final, acesta este exonerat de efectuarea oricărei contraprestaţii.
(2) Lipsa răspunsului din partea utilizatorului final nu poate fi considerată consimţământ.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1), cheltuielile de returnare a echipamentului terminal sunt suportate
de către furnizor.
Art. 598. - În cazul contractelor în care furnizorul livrează produsele către utilizatorul final, riscul de
pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat utilizatorului final în momentul în care acesta
sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor.
Cu toate acestea, riscul este transferat utilizatorului final în momentul livrării produselor către
transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către utilizatorul final să transporte produsele,
iar această opţiune nu a fost oferită de către furnizor, fără a aduce atingere drepturilor utilizatorului
final faţă de transportator."
16. La articolul 120, alineatul (1) şi alineatul (2) litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 120. - (1) ANCOM are dreptul să solicite persoanelor care furnizează sau au furnizat reţele sau
servicii de comunicaţii electronice ori facilităţi asociate informaţiile, inclusiv de natură financiară,
necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de legislaţia
specială din domeniul comunicaţiilor electronice sau de legislaţia din domeniul protecţiei
consumatorilor în cazurile în care competenţa de monitorizare şi verificare a acestor obligaţii aparţine
şi ANCOM.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de ANCOM în special în următoarele scopuri:
a) verificarea respectării obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de
legislaţia din domeniul protecţiei consumatorilor în cazurile în care competenţa de monitorizare şi
verificare a acestor obligaţii aparţine şi ANCOM sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor
electronice ori impuse de ANCOM în conformitate cu aceste dispoziţii, precum şi punerea în aplicare
şi executarea regulamentelor Uniunii Europene din domeniul comunicaţiilor electronice, în special în
ceea ce priveşte monitorizarea pieţei şi verificarea respectării obligaţiilor furnizorilor de reţele sau de
servicii de comunicaţii electronice care decurg din aceste regulamente, în cazurile în care competenţa
de monitorizare şi verificare a acestor obligaţii aparţine autorităţii naţionale de reglementare;".
17. La articolul 142, punctele 20-24 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"20. nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod clar şi inteligibil conform părţii
introductive a art. 53 alin. (1);
21. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (1) referitoare la informaţiile precontractuale;
22. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (2) referitoare la includerea informaţiilor precontractuale
în cadrul contractului şi la situaţia în care aceste informaţii pot fi modificate;
23. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (3) referitoare la exonerarea utilizatorului final de a
suporta costurile suplimentare în situaţia în care furnizorul nu îndeplineşte cerinţele în materie de
informare;
24. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (4) referitoare la prezentarea informaţiilor în limba
română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de utilizatorul final;".
18. La articolul 142, după punctul 24 se introduc optsprezece noi puncte, punctele 241
-2418, cu următorul cuprins:
"241. nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (1) referitoare la informaţii;
242. nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) referitoare la contract;
243. nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (3) referitoare la solicitarea cererii de începere a
prestării unor servicii;
244. nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1)-(7) referitoare la informaţii;
245. nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (8) referitoare la solicitarea de a se face o cerere
expresă;
246. nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (1)-(2) referitoare la dreptul de retragere;
247. nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (3) referitoare la obligaţiile contractuale pe parcursul
perioadei de retragere;
248. nerespectarea prevederilor art. 57 referitoare la informaţiile privind dreptul de retragere;
249. nerespectarea prevederilor art. 58 alin. (3) referitoare la confirmarea de primire a declaraţiei de
retragere;
2410. nerespectarea prevederilor art. 59 de a pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale în cazul
exercitării dreptului de retragere;
2411. nerespectarea prevederilor art. 591
alin. (1) şi (2) referitoare la obligaţiile care revin furnizorului
în cazul retragerii;
2412. nerespectarea prevederilor art. 591
alin. (4) referitoare la amânarea rambursării;
2413. nerespectarea obligaţiilor impuse de art. 592
în condiţiile în care utilizatorul final şi-a respectat
obligaţiile sale;
2414. nerespectarea prevederilor art. 594
referitoare la livrare;
2415. nerespectarea prevederilor art. 595
referitoare la plata tarifului de bază în cazul comunicărilor
telefonice;
2416. nerespectarea prevederilor art. 596
referitoare la plăţi suplimentare;
2417. nerespectarea dreptului utilizatorului final privind exonerarea de la efectuarea oricărei
contraprestaţii exercitat în condiţiile prevederilor art. 597
referitoare la lipsa consimţământului;
2418. nerespectarea prevederilor art. 598
referitoare la riscul de pierdere sau de deteriorare a
produselor."
(5) Prevederile paragrafului 2 din capitolul V secţiunea 1 subsecţiunea 2 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012,
astfel cum au fost modificate şi completate de alin. (4) al prezentului articol, se aplică contractelor
încheiate după data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

ARTICOLUL 30
Intrare în vigoare şi aplicare
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 13 iunie 2014.
(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică contractelor încheiate după data intrării sale
în vigoare.
(3) Contractelor în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă li se
aplică legislaţia în vigoare la data încheierii acestora.

ARTICOLUL 31
Informarea Comisiei Europene
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană cu privire la
modul de transpunere a art. 3 alin. (4), art. 6 alin. (7) şi (8), art. 8 alin. (6) şi a art. 9 alin. (3) din
prezenta ordonanţă de urgenţă. În situaţia în care prevederile respective sunt ulterior modificate,
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va informa Comisia Europeană cu privire la
acestea.

ARTICOLUL 32
Abrogări
(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
a) Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 5 martie 2008;
b) Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea
contractelor la distanţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 7 martie
2008, cu modificările ulterioare.
(2) Trimiterile din actele normative în vigoare la ordonanţele Guvernului abrogate prin alin. (1) se
înţeleg ca trimiteri la prezenta ordonanţă de urgenţă.

* Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a
Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
şi de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie
2011.


Contactați-ne

Luni - Vineri: 10h - 16h
Sambata: 9h - 12hTrimite un email
Plata online